Mäklarlabbets integritetspolicy

Vi följer stolt GDPR

combine images

Mäklarlabbet AB integritetspolicy

Senast uppdaterad 2022-01-19

Mäklarlabbet AB har alltid satt hög prioritering att bevara våra kunders integritet. Och vi följer stolt GDPRs regler inom EU.
Vänligen läs vår sekretesspolicy noggrant för att få full förståelse hur vi samlar, använder, skyddar eller på annat sätt hanterar din personligt identifierbara information i enlighet med vår hemsida. Du blir notifierad vid ändring av sekretesspolicy på vår sida för sekretesspolicy.

Vad för personlig information samlar vi från våra kunder?

 

Besökare

Våra webbsidor och tjänster kan samla in data av besökare som IP, cookies (se nedan) samt hur besökaren integrerar med våra webbsidor och tjänster.

Registrerade kunder

För att använda våra tjänster behöver vi uppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer, företag o.s.v. Alla dessa uppgifter kan våra kunder se själv genom att logga in i vårt intranät. Dessa uppgifter går att uppdatera enkelt för våra kunder i intranätet.

 

Hur använder vi din information?

Vi använder våra kunders uppgifter för att administrera de tjänster som våra kunder använder. Vi kan även göra enstaka utskick till våra kunder om erbjudande eller nyheter. I alla dessa utskick finns länk att stoppa framtida utskick från Mäklarlabbet AB.
Vi säljer inte, byter, eller på annat vis överför din personligt identifierbara information till utomstående parter.

Hur skyddar vi din information?

Din personliga information är förvarad bakom säkra nätverk och är endast tillgänglig för ett begränsat antal personer som har speciella åtkomsträttigheter till sådana system, och är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Dessutom är all känslig-/kreditinformation du förser krypterad via Secure Socket Layer (SSL) teknologi.
Vi implementerar olika varianter av säkerhetsåtgärder när en användare skriver in, lämnar eller får tillgång till sin information för att bibehålla säkerheten för din personlig information.
Vi notifierar dig via e-post inom sju arbetsdagar om din personliga information har läckt på grund av illvilliga utomstående aktiviteter såsom hackning gjorts på våra databaser.

Gallring av personuppgifter

Användare som inte använt våra tjänster på ett år kommer automatiskt tas bort i våran databas. Genom detta behåller vi bara de personliga uppgifter som behövs för att vi skall tillgodose vår kunders behov.

Använder vi cookies?

Ja. Cookies är små filer som en sida eller sidans tjänsteleverantör överför till din dators hårddisk genom din Webbläsare (om du tillåter) som gör det möjligt att sidans eller tjänsteleverantörens system känner igen din webbläsare och fångar och kommer ihåg viss information. De hjälper oss även att förstå vad för preferenser du har baserat på tidigare eller nuvarande aktivitet på sidan, vilket gör det möjligt för oss att förse dig med förbättrade tjänster. Vi använder även cookies för att hjälpa oss att kompilera aggregerad data om webbtrafik och webb interaktioner så vi kan erbjuda förbättrade webbplats erfarenheter och verktyg i framtiden.

Vi använder cookies för att:

Kompilera aggregerad data om webbtrafik och webbinteraktioner för att kunna erbjuda bättre webberfarenheter och verktyg i framtiden. Vi kan även använda betrodda utomstående tjänster som spårar denna information för våra vägnar.
Du kan välja att din dator varnar dig varje gång en cookie skickas, eller så kan du välja att stänga av alla cookies. Du gör detta i din webbläsares inställningar. Eftersom alla webbläsare är lite annorlunda. Så titta på din webbläsares hjälp meny för att lära dig det rätta sättet att modifiera dina cookies.

Om användare inaktiverar cookies på sin webbläsare:

Om du stänger av cookies kommer du stänga av vissa funktioner på webbsidan. Om du inte önskar att acceptera cookies på din enhet, så kan du göra det genom att justera inställningarna i din webbläsare.
För mer information om hur du inaktiverar cookies se gärna www.networkadvertising.org/choices/. Vänligen notera om du inaktiverar cookies kan du begränsa valmöjligheterna på vår webbsida.

Google

Vi använder googles verktyg “Google Analytics” på våran sida för att spåra användning av webbsidan. Se google information om hur de hanterar GDPR krav på https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Företag som har begränsad tillgång till vår kunddata vid behov:

Kunddata för fakturering:
Billogram AB
556801-7155
KLARA SÖDRA KYRKOGATA 1
111 52 Stockholm
Stockholms län

Lagring av data
Glesys AB
556647-9241
BOX 134
311 22 Falkenberg
Hallands län

Personuppgiftsansvarige

Begäran att se samlade personuppgifter eller att ta bort dom från Mäklarlabbet AB

Personuppgiftsansvarige

För att se vilka uppgifter Mäklarlabbet AB har samlat om er eller för ta bort era användaruppgifter helt kontakta oss på info@maklarlabbet.se

Mäklarlabbet AB privacy policy

Last updated 2022-01-19

Mäklarlabbet AB has always placed high priority on preserving our customers' integrity. And we proudly follow GDPR's rules within the EU.

Please read our privacy policy carefully to gain a full understanding of how we collect, use, protect or otherwise handle your personally identifiable information in accordance with our website. You will be notified when you change the privacy policy on our privacy policy page.

 

 

What personal information do we collect from our customers?

 

Visitors
Our websites and services may collect data from visitors such as IP, cookies (see below) and how the visitor integrates with our websites and services.

 

Registered customers

To use our services, we need information such as name, e-mail address, telephone number, company, etc. All this information can be seen by our customers themselves by logging in to our intranet.

This information can be easily updated for our customers in the intranet.

 

How do we use your information?
We use our customers' information to administer the services that our customers use. We can also make occasional mailings to our customers about offers or news. In all these mailings there is a link to stop future mailings from Mäklarlabbet AB.

We do not sell, exchange, or otherwise transfer your personally identifiable information to third parties.

 

How do we protect your information?

Your personal information is stored behind secure networks and is only available to a limited number of people who have special access rights to such systems, and are obliged to keep the information confidential. In addition, all sensitive / credit information you provide is encrypted via Secure Socket Layer (SSL) technology.

We implement various variants of security measures when a user enters, submits or accesses their information in order to maintain the security of your personal information.

We will notify you by email within seven working days if your personal information has been leaked due to malicious external activities such as hacking done on our databases.

 

Automatic removal of personal data
Users who have not used our services in one year will be automatically deleted from our database. Through this, we retain only the personal information needed to meet our customers' needs.

Do we use cookies?

Yes. Cookies are small files that a page or service provider transfers to your computer's hard drive through your Web browser (if you allow it) that allow the site or service provider's system to recognize your browser and capture and remember certain information. They also help us understand what preferences you have based on past or current activity on the site, which enables us to provide you with improved services. We also use cookies to help us compile aggregated data about web traffic and web interactions so we can offer improved website experiences and tools in the future.

We use cookies to:

Compile aggregated data about web traffic and web interactions to offer better web experiences and tools in the future. We may also use trusted outside services to track this information on our behalf. You can choose to have your computer warn you every time a cookie is sent, or you can choose to turn off all cookies. You do this in your browser settings. Because all browsers are a little different. So look at your browser's help menu to learn the correct way to modify your cookies.

If users disable cookies on their browser:
If you turn off cookies, you will turn off certain functions on the website. If you do not want to accept cookies on your device, you can do so by adjusting the settings in your browser. For more information on how to disable cookies, please see www.networkadvertising.org/choices/. Please note that if you disable cookies, you can limit the options on our website.

Companies that have limited access to our customer data on a need to know basis:

Google

We use Google's tool 'Google Analytics' on our site to track the use of the website. See google for information on how to handle GDPR requirements at https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Meta Platforms, Inc

Facebook integration, facebook pixel etc
Menlo Park, Kalifornien, USA

Customer data for invoicing:
Billogram AB
556801-7155
KLARA SÖDRA KYRKOGATA 1
111 52 Stockholm
Stockholm County

Data storage
Glesys AB
556647-9241
BOX 134
311 22 Falkenberg
Halland County

Personal data controller

The person responsible for personal data for Mäklarlabbet AB is Jonas Nordlund.

Request to see collected personal data or to delete them from Mäklarlabbet AB

To see what information Mäklarlabbet AB has collected about you or to delete your user information completely, contact us at info@maklarlabbet.se

KONTAKTA OSS TVEKA INTE ATT HÖRA AV DIG!